National Certification

รหัส : 10001  
รายละเอียด : แนะนำมาตรฐาน ISO14001:2004และข้อกำหนด

รหัส : 10002
รายละเอียด : หลักสูตรอบรม ISO 9000

รหัส :10003
รายละเอียด :Halogen-free

รหัส : 10004
รายละเอียด : RoHS มาตรฐาน

รหัส : 10005
รายละเอียด : เครื่องหมาย CE Mark

รหัส :10006
รายละเอียด :ISO/TS 16949:2002 คืออะไร

รหัส : 10007
รายละเอียด : รายละเอียด: IP - Ingress Protection Ratings คือมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทั้งหลาย ในกรณีของกล้องวงจรปิด มันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถของตัวถังของกล้องในการป้องกันวงจรภายในจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นความทนทานในการใช้งานของกล้องนั่นเอง มาตรฐาน นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures - IP Code) ซึ่งการจัดอันดับของการป้องกันจะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลัก ซึ่งหลักแรกจะแแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง และหลักที่สองจะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX คือ เช่น IP45, IP66 เป็นต้น

รหัส : 10008
รายละเอียด : American Wire Gauge Conductor Size Table

รหัส : 10009
รายละเอียด : EE4227 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา EE3221 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง หลักการออกแบบเบื้องต้น รหัสและมาตรฐาน แผงการแจกจ่ายกำลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ช่องเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การคำนวณโหลด การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุการออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สายป้อนและตารางเมน ระบบไฟฟ้ากำลังฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร ระบบการต่อลงดินสำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า

รหัส : 10010
รายละเอียด : ชนิดของสายไฟ